Meist


Leht lasteaialaps.ee on loodud rakenduse TG - lasteaialaps sisuleheks. Lehte ja rakendust arendab ja hooldab Devals OÜ. Meie missiooniks on pakkuda tuge läbi tehnoloogiliste vahendite.

Tulevikus on meil plaanis täiendada rakendust järgmistel teemadel: arvud, kõne ja mõistmine, loogiline mõtlemine.Projektid

sf-logo

Õpime mängides lugema

Õpi koos meiega! Oleme toeks lapse lugema õppimisel, alustades tähtedest, lõpetades lugemise ja kirjutamisega. Aitame läbi mängude lapsel kooliks valmistuda.

Projekti „Õpime mängides lugema“ (projekti nr 2014-2020.1.03.21-0384) eesmärk on toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist, tekitades lastes huvi lugema õppimise vastu ning toetades lapsi lugema õppimisel läbi mängude, et oleks lihtsam kooliks valmistuda.. Projekti toetatav tegevus on vastavalt TAT määruse § 6 lg 3 punktile 2 digitaalse õppevara arendamine ja kõigile Eesti haridusasutustele kättesaadavaks tegemine. Õppevara on leitav õppevaraportaali e-Koolikott kaudu.

Projekti tulemusena on loodud rakendus "TG - lasteaialaps", kus kasutajad saavad õppida häälikuid, harjutada häälimist ja lugemist. Kasutajad on motiveeritud õppima, kuna mängud teevad õppimise huvitavamaks. Kasutajateks on eelkõige koolieelikud, kuid lugemist saavad harjutada ka kooli alustanud lapsed.

Projekti tulemusel suureneb kooli minevate laste seas teadmine, millest sõna ja lause koosneb ning oskus lugeda häälikutest kokku sõnu ja sõnadest lauseid ning nende sisu mõista. Lisaks väheneb laste arv, kes kooli minnes ei tunne häälikuid ja/või oska veel lugeda.

Rakendus on kasutajale tasuta kättesaadav. Projekti rahastab 85% ulatuses summas 26 971, 03 (kakskümmend kuus tuhat üheksasada seitsekümmend üks koma kolm) eurot Euroopa sotsiaalfond (ESF). Toetuse saajaks on Devals OÜ. Projekti abikõlblikkuse periood on 1.10.2021 kuni 31.10.2022. Info projekti kohta kajastub veebilehel lasteaialaps.ee. Projekt on viidud läbi Eestis.